క్రీచర్స్-తో-బబుల్-గురికాడు

అదే జాతులు 3 బంతుల్లో యొక్క వంతులవారీగా ఏర్పాటు ఈ hairballs పంపించు.
గురి మరియు సమయం లో జీవులు అందించటానికి మౌస్ తో కాలుస్తారు.

100% ఈ గేమ్ ప్రేమిస్తున్నాను