حباب-جنگل

جمع آوری توپ از همان رنگ در گروه های 3 یا بیشتر به آنها ناپدید می شوند.
استفاده از موس برای بازی است.

100% عاشق این بازی