تیرانداز-حباب-با-موجودات

ارائه این hairballs تشکیل دسته 3 توپ از همان گونه.
هدف و ساقه با ماوس برای ارائه موجودات در زمان.

90% عاشق این بازی