بازی-حباب-در-دریا

در این بازی حباب طول می کشد که در زیر دریا، شما باید حباب ناپدید می شوند رنگ مونتاژ آنها را.در گروه از 3.است.

توجه قرار دارد.زیرا هر حباب های جدید 30 ثانیه ظاهر می شود، حمله نمی کند!

75% عاشق این بازی