بازی-حباب-با-الماس

هدف ساده است، شما نیاز به جمع آوری دسته از الماس 3.

85% عاشق این بازی