માટે-smileys-સાથે-રમો-ક્લિક-કરો

ત્રણ batches આ smileys એકઠું ન થાય ત્યાં સુધી તેઓ બધા અદૃશ્ય થઈ જાય છે અને તમને આગળના સ્તર ખર્ચી નાખે છે.

100% આ રમત પ્રેમ