જીવ-બબલ-શૂટર

આ જ જાતિઓ 3 બોલ્સ batches રચના hairballs પહોંચાડો.
મથવું અને સમય જીવો પહોંચાડવા માટે માઉસ સાથે મારવા.

100% આ રમત પ્રેમ